Prispevki

OPIS OPERACIJE UNO, Upravljanje nastanitvenih obratov, Tina Urdih s.p.

Primarno se ukvarjam z upravljanjem luksuznih turističnih in hotelskih objektov, sekundarno nudim usposabljanje vodstvenega in operativnega osebja.

Podjetje se ukvarja z upravljanjem nepremičnin, nepremičnino lahko zakupim polletno ali celoletno druga opcija je % najem – določitev cene od vsake uspešno izpeljane rezervacije.

Pri % najemu nudimo celovito storitev od upravljanja, vodenja rezervacij, čiščenja, sprejema gostov itd.

Na slovenskem trgu je veliko nepremičnin ki so prazne, takšne nepremičnine spremenimo v turistično nastanitev, ki se oddaja za namen kratkoročnega oddajanja turistom. Za lastnika to predstavlja investicijsko donosen posel.

Trenutno smo usmerjeni na slovenski in hrvaški trg (Istra).

Izkušnje smo si nabirali v tujini predvsem na Hrvaškem in Italiji.

V letu 2021 smo se usmerili v upravljanje hotelskih nastanitev.

Storitev, ki jo ponujam, je na slovenskem trgu nova in trg v večji meri neraziskan.

Ustanoviteljica si dodatno znanje nabira v Španiji na Mednardni šoli Ostelea School of mangement, ki je usposobljena za izobraževanje managerjev na tem področju.

Razpis P2R

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«;
prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi
inkubatorji«; specifičnega cilja: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem
zagonskih (start-up) podjetij«.

Namen

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih
območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom
zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna
konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. Zasledujeta se razvoj podprtih podjetij in uspešen
prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih
podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov
in storitev.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: operativni program) je prispevati k specifičnemu cilju
prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi
inkubatorji«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »povečanje indeksa podjetniške
dejavnosti (indeks TEA)«.

Cilj

Zmanjšanje razvojnega zaostanka na problemskih območjih, zagon novih podjetij, nova delovna mesta in zaposlovanje.

Predmet

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zagona podjetij, priprave in lansiranja tržnih
produktov na trg novoustanovljenih podjetij, delujočih na problemskih področjih. Podpirajo se
zagon podjetja, izvedba vlaganj in zaposlitev, vpeljava (razvoj) storitve oziroma produkta,
komercializacija končnega produkta ter začetek rednega poslovanja z ustvarjanjem prihodkov
na opredeljenih trgih.